22 March 2011

जैन विशेष दिवस


Name : Bhikshu Abhi Nishkraman Diwas
Tithi : Chaitra Shukla-9
Date : 12-04-2011
Day : Tuesday

Name : Mahaveer Jayanti
Tithi : Chaitra Shukla - 13
Date : 16-04-2011
Day : Saturday

Name : Acharya Shri Mahaprayan Diwas
Tithi : Vaisakh Krishna - 11
Date : 28-04-2011
Day : Thursday

Name : Akshay Tritiya
Tithi : Vaisakh Shukla - 3
Date : 06-05-2011
Day : Friday

Name : Acharya Shri Mahashraman Janam Diwas
Tithi : Vaisakh Shukla-9
Date : 12-05-2011
Day : Thursday

Name : Acharya Shri Mahashraman Padabhirohan Diwas
Tithi : Vaisakh Shukla -10/11
Date : 13-05-2011
Day : Friday

Name : Bhagwan Mahavie Kevalgyan Kalyanak Diwas
Tithi : Vaisakh Shukla -10/11
Date : 13-05-2011
Day : Friday

Name : Acharya Shri Mahashraman Diksha Diwas (Yuva Diwas)
Tithi : Vaisakh Shukla -14
Date : 16-05-2011
Day : Monday

Name : Acharya Tulsi Ka 15th Mahaprayan Diwas
Tithi : Asadh Krishna - 3
Date : 18-06-2011
Day : Saturday

Name : Acharya Shri Mahapragya 92nd Janam Diwas
Tithi : Asadh Krishna - 13
Date : 29-06-2011
Day : Wednesday

Name : Acharya Bhikshu Janam Diwas & Bodhi Diwas
Tithi : Asadh Shukla-15
Date : 13-07-2011
Day : Wednesday

Name : Chaturmas Pakhi
Tithi : Asadh Shukla-15
Date : 15-07-2011
Day : Friday

Name : 252nd Terapanth Staphana Diwas
Tithi : Asadh Shukla-15
Date : 15-07-2011
Day : Friday

Name : Swatantra Diwas
Tithi : Bhadrapadh Krishna-2
Date : 15-08-2011
Day : Monday

Name : Shrimajjayacharya Nirwan Diwas
Tithi : Bhadrapadh Krishna-12
Date : 26-08-2011
Day : Friday

Name : Paryushan Prarambh Diwas
Tithi : Bhadrapadh Krishna-12
Date : 26-08-2011
Day : Friday

Name : Paryushan Pakhi
Tithi : Bhadrapadh Krishna-14
Date : 28-08-2011
Day : Sunday

Name : Samvatsari Mahaparv
Tithi : Bhadrapadh Shukla-5
Date : 02-09-2011
Day : Friday

Name : Kalugani Swargwas Diwas
Tithi : Bhadrapadh Shukla-6
Date : 03-09-2011
Day : Saturday

Name : Vikas Mahotsav
Tithi : Bhadrapadh Shukla-6
Date : 06-09-2011
Day : Tuesday

Name : 209th Bhikshu Charmotsav
Tithi : Bhadrapadh Shukla-13
Date : 10-09-2011
Day : Saturday

Name : Deepawali
Tithi : Karthik Krishna -30
Date : 26-10-2011
Day : Wednesday

Name : Bhagwan Mahaveer Nirwan Kalyanak Diwas
Tithi : Karthik Krishna -30
Date : 26-10-2011
Day : Wednesday

Name : Acharya Tulsi Ka 98th Janam Diwas(anuvrat Diwas)
Tithi : karthik Shukla-2
Date : 28-10-2011
Day : Friday

Name : Chaturmas Pakhi
Tithi : Karthik Shukla-15
Date : 10-11-2011
Day : Thursday

Name : Bhagwan Mahavir Diksha Kalyanak Diwas
Tithi : Margshrisha Krishna-10
Date : 20-11-2011
Day : Sunday

Name : Bhagwan Parsvnath Janam Kalyanak Diwas
Tithi : Poush Krishna-10
Date : 20-12-2011
Day : Tuesday

Name : Republic Day
Tithi : Magh shukla-3
Date : 26-01-2012
Day : Thursday

Name : 148th Maryada Mahotsav
Tithi : Magh Shukla-7
Date : 30-01-2012
Day : Monday

Name : Holika
Tithi : Falgun Shukla-14
Date : 07-03-2012
Day : Wednesday

Name : Chaturmas Pakhi
Tithi : Falgun Shukla-14
Date : 07-03-2012
Day : Thursday

Name : Bhagwan Risabh Diksha Kalyanak Diwas
Tithi : Chaitya Krishna-8
Date : 15-03-2012
Day : Thursday

No comments: